Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades: l’empresa titular d’www.eurofirms.es és EUROFIRMS GROUP, S.L.U. (en endavant EUROFIRMS GROUP), amb domicili a aquests efectes a C. Pla de l’Estany, 17 (17244 Cassà de la Selva), número de C.I.F.: B55234694, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 720, foli 169, full GI-13787. Correu electrònic de contacte: info@eurofirms.es.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’EUROFIRMS GROUP atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí detallades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

EUROFIRMS GROUP proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet corresponents a EUROFIRMS GROUP o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EUROFIRMS GROUP ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’EUROFIRMS GROUP, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

EUROFIRMS GROUP es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EUROFIRMS GROUP no serà responsable de les opinions introduïdes pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

EUROFIRMS GROUP compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica, i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a EUROFIRMS GROUP, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, en el seu cas.

Queden excloses d’aquests recursos les mesures de seguretat on-line, com l’encriptació de dades transmeses o l’ús del protocol SSL.

Així mateix, EUROFIRMS GROUP informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el consentiment al tractament del correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EUROFIRMS GROUP per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EUROFIRMS GROUP o bé dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport o a través de qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EUROFIRMS GROUP. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EUROFIRMS GROUP. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’EUROFIRMS GROUP.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EUROFIRMS GROUP no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

EUROFIRMS GROUP es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que es disposin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EUROFIRMS GROUP no exercirà cap tipus de control sobre aquests i els seus continguts. En cap cas EUROFIRMS GROUP assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç corresponent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, de qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d ‘Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

EUROFIRMS GROUP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

EUROFIRMS GROUP perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

EUROFIRMS GROUP podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades.

GARANTIA D’ANONIMAT EN LA NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA WEB

EUROFIRMS GROUP realitza el seguiment i l’anàlisi estadística del trànsit de visites al web, amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’estructura i els continguts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre’s la identificació d’un usuari concret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EUROFIRMS GROUP i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals.